Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
Forummenu

Velkommen til Forum !

Her diskuteres orientering, på både godt og ondt. Alle indlæg har noget med orientering at gøre.
Indlæg uden orienterings-tilknytning er du velkommen at skrive under O-snak.

Start en ny tråd

Se alle tråde


Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.

Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
Forum
 
Nyt kortreglement
 
Carsten Dahl2003-09-08 20:46:03

I mangel på et egentligt debatforum på DOF's officielle side, har jeg fået oprettet dette forum (tak til o.dk), hvor interesserede kan diskutere den nye kortpolitik, som vi nu alle har kunnet læse om i O-Posten.

Jeg vil først tillade mig at vedlægge det af ØK udarbejdede oplæg til kortpolitik, som indeholder et meget vigtigt punkt, som fuldstændig mangler i DOF's oplæg - og som i øvrigt efterlyses af Michael Dickinson (som jeg læser det), nemlig: Motivationen til at tegne kort.

I ØK oplægget er motivationen økonomisk, idet klubberne får penge for at tegne kort. Til gengæld skal der så lægges en løbsafgift ved alle terminslisteløb - ud over den afgift, som DOF evt. skal have (enten via kort eller kontingent). Vi forestiller os 10 kr/start, hvilket vil give basis for at udbetale ca. 1.000 kr/tegnet km2 kort.

Her er ØK oplægget (ganske let revideret):
==========================================
Indstilling fra arbejdsgruppen nedsat ved Østkredsens møde om ny kortpolitik:

1. Det er arbejdsgruppens indstilling, at alle klubber i DOF skal have fri adgang til kortfilerne uanset hvem, der har tegnet dem?

2+3. Det er arbejdsgruppens indstilling, at der skal være en fast pris (et loft) for, hvad en anden klub kan kræve pr. deltager ved et terminslisteløb for en anden klubs brug af kortfilen. Arbejdsgruppen har foreslået nedenstående model til betaling for brug af filerne, som det fremgår nedenfor i skemaet.

Model A
Der betales 10 kr pr deltager alene ved terminslisteløb (kategori 1 og 2 løb). Brug ved træningsløb, børnekarrusel, karruseller etc. er gratis for klubber i DOF. For Østkredsens 44 terminslisteløb vil dette indbringe ca. 175.000 kr, som fordeles til de korttegnende klubber forholdsmæssigt efter det antal kvadratmeter, klubben tegner/har tegnet. - Der tegnes årligt ca. 175 km2, hvilket betyder, at et kort på 10 km2 giver korttegnende klub en indtægt på ca. 10.000 kr. Skole-, by-, park- og småkort regnes ikke med i km2 antallet.-

Uanset om man tegner Torbenfeldt eller Grib Skov vil korttegnende klub tjene lige meget på korttegningen. Incitamentet til at tegne fjernere skove øges dermed. (Solidaritetsprincippet)- Ingen skal holde øje med deltagertal ved træningsløb.- Arbejdsgruppen er klar over, at mange kort i nordsjælland vil skulle rekognosceres oftere end hvert 3. år. Dette sker dog på korttegnende klubs egen foranledning. (Vilkår for hyppigere rekognoscering og honorerering derfor skal fastlægges.)- Østkredsen (KU-Øst) er ansvarlig for styring af tegning mm.

Det er arbejdsgruppens indstilling, at det er korttegnende klub, der opbevarer originalfilerne og varetager salget af kort til lokale brugere udenfor DOF. Ligeledes er det korttegnende klub, som formidler filen til interne brugere i DOF.

Det er ligeledes udvalgets indstilling, at fordeling af O-kortene (ikke klubkortene) på klubberne må diskuteres på ny, idet klubber som ikke har kort i deres nærområde principielt bør have adgang til at få/have det. I det hele taget vil vedligehold, fordeling af skove løbende skulle diskuteres blandt de korttegnende klubber med skyldig hensyntagen til terminslisten, så kortene tegnes efter de arrangementer, som fastlægges af Østkredsen (langtidsterminsliste opprioriteres).

4. Det er arbejdsgruppens indstilling, at der skal der være en positivliste for, hvad en arrangør selv må rette i sin kopi af O-cad filen, som man har modtaget i forbindelse med et arrangement. Sådanne sidste øjebliksrettelser omfatter fx nyfældede områder og nye indhegninger og kræver ikke at kortkonsulenten skal inddrages. Rettelserne kommer ikke nødvendigvis med på originalfilen, som korttegnende klub opbevarer, hvis ikke denne godkender disse.

5. Det er arbejdsgruppens indstilling, at korttegnende klub har pligt til løbende at sørge for rettelser på kortet, men at der skal være en frist for, hvornår en arrangørklub senest kan forvente, at disse tilføjes kortfilen i O-cad (1-2 mdr og ikke 1 uge)! Der vil desuden være behov for at præcisere, hvad korttegnende klub kan tilføje uden at inddrage kortkonsulenten. Udgangspunktet er at alle kort som udgangspunkt tegnes i O-cad (samme platform). Andre platforme kan dog forekomme (Illustrator).


Der er følgende bemærkninger og indvendinger, som bør håndteres af DOF´s kortpolitik og det kortreglement, som denne skal hvile på (i vilkårlig rækkefølge):

· Der skal være regler for revisionskrav for kort til brug ved A og B løb.
· Definitioner af terræner, som omfattes af ovenstående moddel skal defineres klart. Hvad er småkort, skolekort, parkkort mm.
· Korttegnere (og recognoscører??) der tegner kort for klubber der omfattes af ovenstående model (klubber i ØK) skal acceptere, at deres filer er til rådighed for ovenstående formål og at filerne kan benyttes ved fremtidig korttegning af andre korttegnere.
· En klub kan beslutte at lægge sine filer frit tilgængeligt på internettet.
· Krav til dpi bør fremgå af kortreglement ved de forskellige løbstyper.
· Førstegangstegning bør udløse større beløb. Måske skal en fordelingsnøgle defineres.
· Nytegning, revision, enkelte rettelser skal defineres klart. Sammenhæng med positivlisten.
· Der bør aldrig være to klubber, der tegner samme terræn.
· Bykort skal også stilles tril rådighed for andre klubber kvit og frit uanset om de omfattes af ovenstående model.
· Man må aldrig sælge et kort eller uddrag deraf for et kort, som klubben ikke selv har tegnet.
· Kredsen skal kunne påtage sig at tegne kort som fx tidligere ved DM på Bornholm.
· Kortkonsulentindsatsen bør oprustes og have ansvar for om et kort er klar til at modtage betaling for tegning.
· En klubs reklame på sit kort må ikke fjernes af en anden klub, som benytter kortet til et arrangement.
· Der skal være en checkliste for tegning af kort og til reproduktion/tryk af kort (også m. baner).
· Det skal være muligt at strikke kort sammen også hvis de er tegnet af forskellige klubber (fx St. Dyrehave og Tokkekøb.
· Hvis et kort af en kortkonsulent ikke lever op til definerede krav, så indstilles til ØK om ikke at betale for korttegningen. Det er Kredsbestyrelsen, som træffer beslutning om ikke at betale tilskud. Denne beslutning skal kunne ankes til neutral instans (hvis andre kredse benytter samme model kan kredsene være ankeinstans for hinanden).

Skriv et indlæg
Indlæg

Carsten Dahl2003-09-08 21:05:48 | #2
svar på indlæg fra Carsten Dahl 2003-09-08 20:46:03Besvar

Og så nogle kommentarer til DOF's oplæg:

Jeg sidder lige nu med et A-arrangement, som hverken anvender 1:10.000 eller 1:15.000 kort. Har udvalget glemt, at et andet udvalg har indført FM sprint, hvor der kræves 1:5.000 kort. Print eller tryk?

Finansiering.
Vi (FIF Hillerød) og det meste af ØK finder det meget uhensigtsmæsigt at indføre endnu højere kontingenter. Det har for mange været svært nok at "gemme" den seneste stigning - eller man har oplevet medlemsflugt i et vist omfang.
O-løb er belastet af alt for lave løbspriser - i forhold til f.eks. motionsløb eller cykelløb. Tusinder har lige betalt 95 kr for at løbe 5 km rundt om Fælledparken UDEN kort. Så er der altså ingen grund til at hyle over 50-60-70 kr for et o-løb.
Lad dog i stedet en brugerbetaling finansiere de manglende kortindtægter, altså en løbsafgift på terminslisteløb - efter den nuværende definition på terminslisteløb. Dette passer så fint sammen med den foreslåede kortafgift, som skal gå til de korttegnende klubber (kan administreres i samme hug).
Herved bliver det nok lidt dyrere at løbe (det burde blive ca. 10 kr dyrere pr. løb), men til gengæld kan klubberne tjene penge på at tegne kort, og på den måde tjene pengene ind igen - hvis de gider at være "solidariske" og tegne kort. Ellers må de betale sig fra det.

Til sidst en kommentar til frigivelsen af alle kort til alle DOF-klubber. Her er jeg enig med DOF. Vi bliver nødt til at frigive alle kort. Arrangørmæssigt er det i dag håbløst at skulle lægge baner uden en O-CAD-fil, og er den en gang udlånt, så er den alligevel sluppet løs - vennerne får lige en kopi, og man glemmer hurtigt hvem der var synderen, som forbrød sig mod reglerne om ikke at kopiere. Det duer ikke - alle skal have adgang til alle kort.
Det betyder naturligvis ikke, at skovregler/lukninger m.v. skal ophæves. Det er en helt anden sag.

Og så mener jeg i øvrigt, at det burde være muligt at sælge vores kort samlet til spejdere, militær o.l. for store summer. Måske bliver vi dog nødt til først at køre en retssag om ulovlig kopiering - som foregår i meget stort omfang i dag!