Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
Forummenu

Velkommen til Forum !

Her diskuteres orientering, på både godt og ondt. Alle indlæg har noget med orientering at gøre.
Indlæg uden orienterings-tilknytning er du velkommen at skrive under O-snak.

Start en ny tråd

Se alle tråde


Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.

Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
Forum
 
Klubtilhørsforhold
 
Tage V. Andersen2005-03-29 20:11:55

Farver på tøjet og bogstaver på ryggen

Da snakken om deltagelse i o-løb for flere klubber har sit udspring i årets Spring Cup, vil jeg som stævneleder også gerne komme med en kommentar nu hvor fristen for at indgive klage over resultatlisten efter de danske regler er udløbet (7dage efter at resultaterne er offentliggjort) og jeg derfor ikke længere risikerer at gøre mig selv inhabil.

Som det tydeligt er fremgået af debatten såvel hos orientering.dk som alternativet.nu er også de formelle regler for et internationalt stævne som Spring Cup med flere etaper ret komplicerede og der er ofte behov for fortolkninger. Så det er svært nok, også selv om man ikke inddrager uskrevne regler.

Problematikken om at deltage for forskellige klubber ved Spring Cup hhv. i Klassisk og ved Stafetten var velkendt for arrangørerne allerede inden Spring Cup, fordi vi fik et konkret spørgsmål om det fra en løber ca. seks uger før stævnet.

Vores undersøgelser forud for stævnet viste, at der ikke i IOF’s regler (og ej heller i den særlige WRE vejledning) er nogen bestemmelser om begrænsninger for deltagelse i WRE løb. DOF’s regler indeholder kun begrænsninger for medlemmer af udenlandske klubber i forhold til danmarksmesterskaber og indeholder ikke bestemmelser med relevans for Spring Cup om danske løberes klubtilhørsforhold i relation til udenlandske klubber. Vores egen fortolkning var derfor, at løberne efter de formelle regler godt kan tilmelde sig til Spring Cup og repræsentere een klub ved Klassisk og en anden klub ved Stafetten, når blot der ikke er tale om at man repræsenterer to forskellige danske klubber. Denne opfattelse har vi efterfølgende fået bekræftet hos DOF og hos Spring Cups IOF Advisor.

Efter stævnet har et par timers detektivarbejde vist, at der er mindst 9 tilfælde ved Spring Cup 2005 i senioreliteklasserne hvor en løber har løbet for forskellige klubber ved hhv. Klassisk og Stafetten; men det er en ganske besværlig opgave at finde ud af hvor mange – en opgave som arrangørerne ikke vil kunne gennemføre i de hektiske timer fra det tidspunkt hvor man kender navnene på stafetholdene til stævnet går i gang, og slet ikke under selve stævnet i tilfælde af evt. klager (der dog ville blive afvist da der ikke er nogle skrevne regler i det gældende regelsæt der taler imod dette).

- lidt adspredelse i læsningen...

Det er muligt at nogen mener at reglerne burde være anderledes, men så må man stille konkrete forslag om at ændre dem hos de kompetente organer. En arrangør kan ikke indrette stævnet efter uskrevne regler eller hvad forskellige folkedomstole mener. Et sådant grundlag holder ikke hvis en nedsat jury skal træffe en afgørelse.

For at regler kan virke i praksis må de være forståelige (mht. logik og sprog) for løberne og de der tilmelder dem, de må kunne administreres i praksis og det må være klart hvem der gør det, de må være retfærdige og ensartede for alle løbere i samme gruppe/situation og endelig må det være klart hvilke sanktioner det medfører, hvis der sker brud på reglerne.

Ingen af disse forhold er opfyldt for de fælles nordiske regler (for 3 eller 4 lande) der har været nævnt i debatten. Sådanne nordiske regler vil heller ikke løse problemet for et internationalt løb som Spring Cup, for hvordan skal de øvrige mange lande der deltager så forholde sig? Hvis reglerne i disse lande er som i Danmark, er det den tilmeldende klubs ansvar, at løberen er berettiget til at starte i de klasser de tilmeldes. (DOF, 4.9.2). Men hvordan skal en russisk eller østrigsk tilmelder i praksis kunne vurdere om alle danske/nordiske krav er opfyldt, når vi dårligt nok selv kan finde ud af det.

Som nævnt nedenfor vil man heller ikke i praksis kunne klage over dette, da klager for eliteklasserne ved internationale løb skal behandles af den nedsatte jury der oftest kun er tilstede samme dag.

For H/D21E ved Spring Cup Klassisk gælder WRE bestemmelserne i IOF’s regler for fod-orienteringsløb med de af IOF for det enkelte løb godkendte afvigelser (kortere banelængder). Kun arrangøren (ikke forbundet) kan supplere med andre regler, der dog ikke må være i strid med IOF’s regler og som skal godkendes af IOF Advisoren og de skal gælde for alle deltagere (IOF 2.5). For de øvrige klasser ved Klassisk og for de øvrige etaper (Nat og Stafet) gælder DOF’s regler. Det er meddelt løberne i indbydelsen. Det kan dog ikke siges at være en fuldt tilfredsstillende form, da løberne fra de 25 andre lande næppe kender de danske regler. Selv de meget ihærdige kan kun finde dem på dansk på DOF’s hjemmeside.Ved Spring Cup 2005 følte vi behov for at klargøre tingene ved at fremlægge vores tolkninger om hvordan en eventuel klage skulle afgøres. Efter konsultation hos vores IOF Advisor har vi tolket det sådan, at den internationalt sammensatte jury, der efter WRE reglerne skal etableres, kun skal forholde sig til eventuelle klager over H/D21E ved Klassisk, mens den danske overdommer skal håndtere resten. Denne fortolkning er meddelt løberne på Spring Cups hjemmeside den 10. marts som bulletin 3 i henhold til WRE reglerne.

Men dette er ikke ukompliceret. Hvis klagen vedrører en post der er fælles for H/D21E og andre elite klasser, skal juryen i sidste ende træffe en endelig afgørelse (på dagen), mens overdommerens afgørelse (der forhåbentlig er den samme) kan appelleres af løbere og klubber og medføre at resultatlisten må afvente en afgørelse.

Da eventuelle brud på regler om klubtilhørsforhold normalt kun kan afsløres ved sammenligning med resultatlister fra tidligere løb har en jury, der er nedsat til at dække et bestemt arrangement, ikke mulighed for at træffe afgørelse om dette, fordi man ikke kan forvente at de på stævnepladsen har adgang til alle tidligere resultatlister fra tidligere løb, og fordi man med de midler og den tid der er til rådighed ikke vil kunne træffe en retfærdig afgørelse der rammer alle ”syndere” og ikke kun de der tilfældigt bliver opdaget. Det kan kun løses efterfølgende i forbundsregi, og sanktionen kan reelt kun bestå i, at ”synderen” fratages sine ranglistepoint el.lign.

Hvis man føler behov for at indføre eller ændre regler om løbernes deltagelse i flere på hinanden følgende internationale løb bør det derfor ske i IOF (ikke kun i nordisk regi) og på en måde der er forståelig for løbere i alle IOF’s medlemslande, og som er praktisk håndterbare for tilmeldere, arrangører og forbund.

Skriv et indlæg
Indlæg

Flemming Bruun2006-08-20 15:54:37 | #6
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2005-03-29 20:11:55Besvar

Det letteste er nok at gå ind på http://www.o-service.dk/index.asp?gruppe=fnd og se efter en klub i din nærhed. Her kan du også finde hjemmesider og kontaktadresser.

hans jakob abrahamsen2006-08-20 12:57:47 | #5
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2005-03-29 20:11:55Besvar

jeg bor på frederiksberg.

hvor ligger den nærmeste orienteringsklub?

mvh

Kell Sønnichsen2006-03-29 09:36:59 | #4
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2005-03-29 20:11:55Besvar

Samarbejde med andre store stafetter?
Tage, kunne man forestille sig, at I samarbejdede med andre store stafetter (Tiomila, Jukola), så der blev ens regler. Ellers kunne jeg forestille mig lidt bøvl pga. små forskelle fra stefet til stafet.
I det mindste kunne I vel blive inspireret af, hvilke regler disse stafetter måtte have, så det ikke er at starte fra et blankt stykke papir.

Tage V. Andersen2006-03-28 14:25:24 | #3
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2005-03-29 20:11:55Besvar

Foranlediget af et indlæg på alternativet.se hvori debattøren peger på det urimelige i at ”Finlands landslags-damer springer i ett-lag” ved Spring Cup, har jeg givet nedenstående svar og forslag til en løsning på problemet.

"Som forsvar for holdets disposition vil jeg godt fremføre, at holdet allerede om lørdagen over for stævneledelsen fremførte, at de måske skulle løbe uden for konkurrencen, og at de i forbindelse med præmieuddelingen gentog dette synspunkt.

Spring Cups stævneledelse havde allerede ved sidste års Spring Cup overvejelser om dette problem (se orientering.dk/forumet/klubtilhørsforhold) og nåede den gang frem til at der ikke er IOF eller DOF regler der forhindrer dette. Da det stadig er tilfældet, var stævneledelsens svar til de finske løbere, at deres holdsammensætning ikke adskilte sig så markant fra flere andre af de tilmeldte stafethold, at man af den grund syntes at de skulle løbe uden for konkurrencen.

Som debatten her på o-snacken afslører opleves det selv om det ikke er i strid med nogen regler af mange som et fairness problem.

Efter de danske regler, der gælder som grundlag ved Spring Cup stafetten er det den klub eller deltager der tilmelder sig, der har ansvaret for at det sker på rette vis. Det er ikke arrangøren der skal kontrollere dette, og det ville også være en umulig opgave ved et stævne som Spring Cup.

Men hvis reglerne er uklare eller mangelfulde og f.eks. kun er rettet mod løbere fra egen nation og ikke mod deltagelse af udenlandske løbere, så har tilmelderen heller ikke mange muligheder for at handle rigtigt.

For at få mere klare retningslinier fremover som flest mulige kan være enige i og opfatte som fair, vil vi fra Spring Cup starte en proces, hvor vi i første omgang internt i Spring Cup klubberne i maj-juni prøver at udarbejde et regelsæt for deltagelse i Spring Cup stafetten, og hvor vi dernæst, når VM i Danmark er overstået, i perioden 15. august - 30.september vil sende forslaget i høring blandt de klubber og landsforbund der gennem de sidste 6 år har leveret vindere til eliteklasserne i Spring Cup Klassisk eller Stafet. På Spring Cups hjemmeside www.springcup.dk vil vi inden så længe offentliggøre hvilke klubber og landsforbund vi ud fra disse kriterier vil inddrage i processen.

På baggrund af svarene i denne høring vil vi udarbejde de endelige regler for deltagelse i Spring Cup Stafetten og offentliggøre dem på vores hjemmeside sammen med den endelige indbydelse midt i oktober".

Problemet har også været aktuelt i relation til Danmark idet der før Spring Cup var diskussion om hvorvidt de gode juniorløbere fra Sydkredsen kunne stille op som TKC syd eller vest ved stafetten.

Hvis der havde været klaget over dette, havde jeg med henvisning til DOF's reglement hvori der på dette område er regler for danske løbere, men ikke for udenlandske i forbindelse med et stævne som Spring Cup, måttet diske holdet.

Personlig finder jeg denne reglementsmæssige forskelsbehandling uhensigtsmæssig og urimelig over for løberne. Derfor vil vi prøve at ændre forholdene som beskrevet oven for.

Jan Overgaard2005-04-04 07:07:01 | #2
svar på indlæg fra Tage V. Andersen 2005-03-29 20:11:55Besvar

Tage - dejligt med et sobert og faktuelt indlæg, der beskriver de faktiske forhold SC afholdes under og ikke hvad "vi tror".

Det undrer mig (nok ikke :-) ) at der ikke er kommet andre svar på dit indlæg. Specielt fra forskellige folkedommere. Men det er naturligvist hårdt at kæmpe mod fakta.
mvh
JanO