Indhold

Forsiden
Forumet
O-snak
Software
Træningsdagbog

Om Orientering.dk
Kontakt os
Forummenu

Velkommen til Forum !

Her diskuteres orientering, på både godt og ondt. Alle indlæg har noget med orientering at gøre.
Indlæg uden orienterings-tilknytning er du velkommen at skrive under O-snak.

Start en ny tråd

Se alle tråde


Mener du, at der er et indlæg som burde fjernes? Send en mail til
- skriv hvilket indlæg det drejer sig om (dato og tid for indlægget) samt en grund til hvorfor du mener at indlægget skal fjernes.

Orienteering, map, compass, running, outdoor, fitness, cross-country skiing, mountainbike, mtb, orientering, kort, kompas, løb
Forum
 
DOF's løbsafgift
 
Erik Bobach2005-12-12 22:13:05

Ændret administration af løbsafgift

Frem mod repræsentantskabsmødet i 2004 blev administrationen af løbsafgiften kraftigt debatteret.
HBs forslag indeholdt dengang en række punkter omkring opkrævning af afgift for mindre løb.
HB ændrede kort inden mødet sit forslag, da der ikke var fornøden opbakning til forslaget blandt forbundets klubber.

Administrationsreglerne blev derefter formuleret således:

Et løb er afgiftspligtigt, hvis det
1. Er optaget på DOFs terminsliste som et A-, B-, C- eller D løb/stævne, eller
2. Er optaget på løbskalenderen på DOF hjemmesiden, eller
3. Er et fortræningsløb til løb/stævne nævnt under 1 eller 2.

Det er derfor med forundring at jeg ser, at HB nu stort set genfremsætter sit forslag fra før repræsentantskabsmødet i 2004. Jeg ser ingen argumenter, som skulle ændre holdningen blandt klubberne.

HB påpeger, at der ikke er tale om en af afgiftsforhøjelse. Jeg mener dog, at en hver udvidelse af afgiften vil opleves af den enkelte løber som en afgiftsforøgelse.

Argumentet for forslaget er at fjerne de værste gråzoner for, hvilke løb der er afgiftspligtige.
Hvis administrationen følger de tre ovenfor nævnte punkter, har jeg svært ved at se, at man kan finde klarere regler.

HBs forslag går ud på at udvide de tre ovenstående punkter med:

4. Er optaget på løbskalenderen i O-service eller
5. Er annonceret på klubbens hjemmeside eller
6. Er belagt med startafgift

Undtaget er rene træninger og træningsløb, der afvikles uden forhåndstilmelding og/eller resultatformidling, samt rene klubarrangementer, der kun har deltagere fra egen klub uanset standard.

Så vidt jeg kan se, vil rigtig mange arrangementer falde ind under mindst et af disse punkter – ikke mindst set i lyset af den breddesatsning, som er besluttet på forbundsplan.

Et af de satsningsområder, som Silkeborg OK har besluttet i forbindelse med breddesatsningen, er at gøre vores træningsløb mere attraktive, hvilket bl.a. kunne gøres med udgivelse af resultatlister med stræktider på hjemmesiden. Ved klubbens træningsløb anvendes EKT (Elektronisk tidtagning), så resultatlisten med stræktider kan udgives med en beskeden arbejdsindsats.

Da alle klubbens træningsløb stort set har deltagelse af løbere fra andre klubber eller ”klubløse”, vil disse løb ud fra ovenstående punkter være afgiftspligtige, hvis en resultatliste udarbejdes.

Det kan vel næppe være HBs hensigt, så jeg har svært ved at se, at tilføjelserne fjerner ”gråzoner” - tværtimod.

Jeg ser HBs forslag som en bremseklods i breddesatsningen.
Mit forslag går derfor på at administationsreglerne ikke ændres, og der kun udsendes afgiftsopkrævninger for løb, som falder ind under punkt 1-3.

Erik Bobach,
Silkeborg OK

Skriv et indlæg
Indlæg

Jan Overgaard2005-12-21 11:59:11 | #18
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Flot Preben og Mogens!
I lytter og går i tænkeboks, kan jeg kun respektere.
Jeg er bestemt ikke uvildig til at lade DOF (altså os alle) co-finansiere via løb. Jeg synes det må være rimeligt at man fra de økonomiske organer ser på hvor stor en del af finansiereringen, man ønsker fra løb. Klub-kontigenter, løbslicenser mv. er kjo også indtægtskilder. Så det kunne da være nyttigt om denne fordeling kom med ind i debatten.

Jeg kan heller ikke forstå ordet "ulighed" - måske er det en henvisning til hvad der kommer på terminslisten og hvad der ikke kommer med? Og har det noget med afgift at gøre?

Prøv at komme med et oplæg om den procentuelle fordeling, så må der kunne findes nogle fornuftige regler, der kan håndteres uden for megen adm.

Michael Houkjær Rolighed, St. Binderup OK2005-12-20 22:01:37 | #17
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Det er altid rart, når tanker og ideer bliver hørt. Jeg kan se at de er blevet forstået helt fint. Også selvom de er kommet fra flere personer.

Et enkelt spørgsmål: Hvad mener du med uligheden i landet?

At finde et andet ord end løbsafgifter er svært. Det er jo meget rammende - trods den måske negative ordlyd. Der er jo tale om en betaling til DOF for at have DOF (os alle sammen !!!) kørende

Preben Schmidt2005-12-19 17:32:47 | #16
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Løbsafgifter: "Det bliver en OMMER"

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for de mange konstruktive svar vi har modtaget vedrørende ”Løbsafgiften”.

Vi har fået tilbagemeldingerne både på skrift eller via telefon.

Når det nævnes i vores oplæg, at det ikke er sigte at få en større indtægt ved løbsafgiften er det sandt. Vi forsøger ikke at snige noget igennem.

Vores administration har vist, at det er en vanskelig sag at lave disse regler. Vi har det store overblik og har forsøgt lægge en linie, der behandlede alle klubberne og løb ens. Men regelteksten har afsløret gråzoner og har ikke altid kunnet forhindret at nogen ”sniger sig uden om”. Dette ændrer imidlertid ikke at det overordnede billede viser en stor ansvarlighed overfor den fælles kasse.

Der udbydes i dag en lang række meget forskellige løb til vore medlemmer landet over. Men der er ikke altid noget som entydigt og klart skiller disse løb ad i grupper.
- Terminslisten ligger ikke fast, men udbygges igennem året. Det er i høj grad klubberne selv der bestemmer om f.eks. et D-løb skal med på listen.
- Løbskalenderen på DOF’s hjemmeside er et tilbud klubber, der ønsker udbredt kendskabet til deres løb til flere end de klubber ”de” normalt har samarbejde med.
- O-service udbygges også, så vi snart får kendskab til alle lokale løb og klubaktiviteter ad den vej.
Alt dette er godt, for det spare tid, skaber overblik og fjerner fejl når alle data samles et sted.

Det har aldrig været vores hensigt at pålægge velfungerende klubtræning med deltagelse af flere klubber en løbsafgift. Ej heller at ”forbyde” klubberne at annoncere, indbyde og lave resultatformidling på klubbens hjemmeside.
Det er sjovere at arrangere løb, når der kommer tre gange så mange deltagere. Og vi skal have lov øve os i elektronisk tidtagning og hvad det kan give af fordele selv ved træningsløb.
Det skal ikke koste løbsafgift at udbyde disse ting ved træningsløb. Der er sund fornuft og god træning lige præcis i disse serviceydelser.

Derfor opgiver vi denne afgrænsning. Det lykkedes ikke første hug så ”Det bliver en ommer”.

Men vi har stadig et uløst problem. Ulighederne landet over. Disse uligheder vil vi gerne sammen med andre ”misforståelser” have lidt mere styr på med de nye formuleringer.

Vi vil derfor gå i tænkeboksen med jeres tilbagemeldinger og gode forslag. Vi vil ud fra disse forsøge at få rettet vores tekst. Det sker når indfletter nogle af de formuleringer som I er kommet med og slette noget af det I finder problematisk.

Glædelig Jul

Mogens Hansen
Preben SchmidtPS –
Kunne I ikke hjælpe os med at finde et bedre ord end ”Løbsafgift”?

Dette har intet med en skat eller en afgift at gøre, men er et medlemsbidrag til vores fælles kasse. Det gode ved netop denne måde at opkræve medlemsbidraget på er at udenlandske løbere deltager i betalingen. I 2006 vil det være store beløb.

I øvrigt er det sådan at hver kr. vi selv bidrager med til den fælles kassen bliver gearet af Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund, så den ene kr. vi selv giver får følgeskab af næste yderligere tre kr.

Penge som vi får fordi vi selv betaler vores part af udgifterne og fordi vi er velorganiserede og skaber resultater. >/I>

Bjørn Jørgensen2005-12-16 16:11:51 | #15
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Peter Sinding Poulsen's forslag omkring løbsafgifter, kan sikkert de fleste o-løbere "bakke" op.
Alletiders beregningsgrundlag, og så er det er nemt at administrere for Mogens Hansen.
Alle o-løb, klub- trænings- og åbne løb, startafgift over kr.20,- uanset startafgiftens størrelse betales løbsafgift på 20% af beløbet og dermed er alle gråzoner væk.
Jeg kan/vil ikke tro at nogle klubber vil forsøge at "snyde" da pengene går i en "fælles kasse" der kommer alle tilgode.

Bjørn Jørgensen

Michael Houkjær Rolighed, St. Binderup OK2005-12-16 06:58:38 | #14
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Jeg vil blot bakke op omkring det forslag Peter Sinding Poulsen kommer med den 15. december. Jeg tror på, at vi alle har en interesse i at holde hele orienteringsporten kørende og det kræver altså penge. Man skal jo hele tiden huske på, at den tidligere kortpolitik var en væsentlig finanering.

Peter Sinding Poulsens fordelingsnøgle synes jeg er administrativ enkel og så giver alle stadig et bidrag. Kun hvis man løber udelukkende træningsløb vil man slippe. Men bliver et nyt medlem grebet af sporten, tror jeg også på at de vil deltage i større stævner en gang imellem.

En stor fordel ved Peters fordelingsnøgle er, at man er udover problematikken med sevicen i løbene - dvs. anvendelse af EKT, resultatformidling via nettet etc.

Peter Sinding Poulsen2005-12-15 15:06:51 | #13
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Jeg synes, at det må handle om 3 ting:
- Bidrag til fælleskassen (det har alle en interesse i)
- Fjerne uklarheder i forhold til, hvad der skal betales afgifter for og hvad der ikke skal
- Undlade at skabe uheldige incitamenter - f.eks. at visse løb definereres som "klubløb", at løbene "holdes hemmelige" eller at undlade at bruge EKT og resultatformidling.

Jo mere jeg tænker over det jo bedre en idé er den faste procentafgift af startafgiften. Dog evt. suppleret med et skattefrit "bundfradrag" på 20 kr., så klubberne kan slippe for afgift sålænge de holder startafgiften under 20 kr.


Hvis afgifterne f.eks. hedder 25 pct. af startafgiften over 20 kr. vil følgende eksempler gælde:
- Træningsløb: Startafgift 20 kr. - afgift 0 kr.
- C-løb: Startafgift 60 kr. - afgift 10 kr.
- DM: Startafgfit 125 kr. - afgift 26,25 kr.

Det må være relativt nemt at administrere, og der er ikke muligheder for gråzoner, da startafgiften afgører afgiften til DOF.

Vh Peter Sinding Poulsen

Jan Overgaard2005-12-15 13:35:51 | #12
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Per: Jeg kan ikke se at det ville gavne rekrutteringen at opslå løb som interne klub-løb.

Preben: Jeg kan også forstå at det ikke handler om at få flere penge i kassen, så der er jeg beroliget .....

Jeg må så også set i lyset at de øvrige indlæg, indrømme at jeg heller ikke kan forstå den forskel der er på om et løb er på terminslisten eller ikke. Det eneste jeg kan se er at det vil være en analog diskussion vi skulle igennem, da at være optaget på terminslisten er lig med betaling af afgift.

Så tilbage er en pricipiel diskusion om hvordan vi vil hente penge til den fælles kasse. Hvor mange procent skal komme fra løbsafgifter og hvor mange fra klubafgifter?
Det er ikke let det indrømmer jeg.

Per Eg Pedersen2005-12-15 11:57:31 | #11
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Tak til Mogens for det store og til tider utaknemmelige arbejde med at administrere denne vigtige indtægtskilde. Jeg har selv prøvet at arrangere løb i gråzonen og bakker derfor klart op om intentionerne i at tydeliggøre de afgiftspligtige løb baseret på Mogens' erfaringer. Jeg finder det fremlagte forslag bedre end den formulering der er i dag, men vil blot foreslå at man fjerner den sentens i undtagelsen, der omhandler resultatformidling. Det er da for dumt ikke at udnytte EKT og anden teknik så vi kan få tider til vores træningsløb. Og så kunne det måske også være et krav at der til interne klubløb skulle fremgå af indbydelse/opslag på hjemmesiden at det er et internt klubløb.

Michael Houkjær Rolighed, St Binderup OK2005-12-15 08:51:26 | #10
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Løbsafgift contra rekruttering og service.

Jeg er meget enig med Jan Overgaard i forbindelse mad afgifter contra rekruttering. Et åbent løb kan hurtig koste 100,- hvis man regner transport med. Dvs. at et nyt medlem vil se på hvad vedkommende får. Er man ikke så meget til regn og rusk og det har kostet for meget, vælger man hurtig sporten fra. Os, der har været med i mange år, tager ikke "skade" af regn og rusk, men vi vil heller ikke undvære sporten. Men skal man satse på at få flere med i sporten, må økonomien ikke overskygge udbyttet.

Jeg er også helt enig med Erik Bobach i, at man skal bruge de hjælpemidler man har - eksempelvis EKT, resultatformidling på internet, osv.. Også selvom det "kun" er træningsløb. En frygt kunne være, at man "sparede" hjælpemidlerne væk for at undgå afgiten til DOF. Det ville være ærgerligt, da det eksempelvis er sjovt at se mellemtider ved brug af EKT - også til et træningsløb. For nye medlemmer kan EKT desuden skærpe interesse for selve løbet (hvilken vej var hurtigst).

En afgift skal der dog til! Specielt efter den store ændring af kortadministrationen inden for de sidste par år. Økonomien skal hænge sammen!

En fast afgift på alle løb + tillæg for a og b stævner, som Peter Sinding Poulsen foreslår, synes jeg umiddelbart godt om. Da betaler alle en del af "gildet" og udgiften biver lavere. Ulempen er dog, at det må ikke koste f.eks. 20,- at administrere 10,-. Så bruger man flere penge end man får ind.

Omvendt må der heller ikke være for stor forskel på løbene. Jeg frygter, at man vælger løb fra, som er for dyre. Kan man f.eks. komme i den samme skov for et lille beløb til et træningsløb, som for et stort beløb til et stort løb, vil man som nyt medlem sikkert vælge den lave udgift. Vi andre, der har været med i mange år, ved godt hvilke løb vi vil betale mere for, og hvilke løb vi ikke vil betale så meget for. Nye medlemmer vil måske aldrig komme videre til de store løb/stævner, da de synes de bliver for dyre. I værste fald bliver der et A-hold og et B-hold.

Der vil naturligvis altid være forskel på stævner og dermed også forskel på hvad man vælger. Også set i lyset af ambitionsniveau. Men økonomien må ikke styre valget af løb for meget.

Jeg hælder mest til en udjævning af afgiften, da vi skal have de nye medlemmer med til de større stævner på længere sigt - hvis de har lyst.

At bruge regler som servicepunkter for størrelse af løb, er naturligvis det mest nærliggende at administrere. Både for DOF og for arrangører af løb. Det skal naturligvis med, da det ellers bliver for svært at adminstrere.

At pålægge udgiften på klubkontigentet er farlig. En meget stor fordel ved netop vores sport er, at vi kan variere udgiften i forhold til aktivitetsnivaeu. Man er ikke "tvunget" afsted en masse gange for at få noget for kontigentet.

Jeg har desværre ikke "de vise sten" til problemløsningen. Selvom jeg ville ønske det, da jeg godt kan se økonomiproblematikken. Men jeg håber man vil huske på rekrutteringen - også i lyset af den store brede/rekrutteringssatsning som vi alle medlemmer gerne vil. Det er jo en herlig sport !!!

Preben Schmidt2005-12-15 07:53:10 | #9
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Forslag skal ikke skaffe flere penge eller i væsentlig grad ændre på den hidtidige praksis. Måske er der enkelte nye løb der kommer med, men der er også væsentlige lempelser.
Problemet er mere solidariteten. Det er Mogens Hansen, der som frivillig ulønnet medarbejder foretager et stort arbejde med at opkræve afgiften.
Det er primært hans erfaringer vores - administationens forslag tager udgangspunkt i. Det er lidt svært engang i mellem, for det er helt tilfældigt om et løb anmeldes til "terminslisten", ligesom det er underligt at et supertræningsløb med langt over 100 deltagere og høj standard ikke er med, når en natcup på Sjælland med under det halve og langt ringere standard gør det.
Tage V Andersen, har her i efteråret lavet en lille analyse af træningsløb og træninger i det Nordsjællandske. Den afslørede klart at der med TKC-aktiviteter, ungdomstræninger, klubtræninger, Karrusselløb etc. blot til medlemmer af OK Øst og Hillerød stort set var noget man kunne deltage i hver dag i september og oktober. Udbudet af gode muligheder for at komme i skoven er meget stort. Deltagerantallet også stort. Vi er nok mange der vil spare en søndag eller en halv lørdag og i stedet snuppe et hverdagsaften.
Denne udvikling er glædelig. Helt klart. Også glædeligt at standarden er stigende. Det er tegn på at man på klubplan har tjek på print ag kort og Emit/SI. Men det lægger pres på Mogens Hansen, der forsøger at lægge en linie i afgiftsopkrævningerne.
Terminslisten er den interne liste der laves til Skov- og Naturstyrelsen. Den afgrænser ikke særligt retfærdigt det liv der leves i O-danmark. Derfor vil vi gerne over på andre helt objektive kriterier for afgrænsningen af afgiftspligten. Nogle kriterier som alle på forhånd kender, så man kan tage højde for de 10,- når man planlægger.
Vi lytter stadig...

Peter Sinding Poulsen2005-12-14 21:11:12 | #8
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Selvfølgelig virker skat regulerende på adfærden - i dit Holllandske eksempel er der formentlig blevet plads til flere huse.

Med en "moms"-lignende skat vil du formentlig se flere gratis tilbud i klubberne, som så betales over kontingentet - men så er der rene linier og løbene med størst indtægter bidrager mest til fælleskassen.

Højere afgifter på "åbne løb" vil formentlig betyde, at flere løb udbydes som træningsløb, og vil iøvrigt også betyde færre deltagere til åbne løb.

Kort sagt: DOF mangler penge, og derfor er der en løbsafgift - klubberne vil gøre alt for at undgå disse afgifter - derfor er det mest retfærdigt og lettest at administrere, at lægge en fast lav afgift på alle indtægtsgivende arrangementer.

Henrik Steen Andersen2005-12-14 20:34:08 | #7
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Enhver skat virker adfærdsændrene og giver stor kreativitet i forsøg på at undgå skatten. I Holland har der engang været en skat på bredden af huse. Amsterdam er (blandt andet)kendt for sine meget smalle huse....

Når træningsløb, der bliver annonceret på en hjemmeside, bliver afgiftsbelagt, ja så får medlemmerne da bare en nyhedsmail med træningsløbene i stedet for. Og naturligvis bliver der ikke længere opkrævet startafgift. Klubben opfinder bare en fastpris som tillæg til kontingentet, hvor medlemmer kan købe fri afgang til træningsløbene.

Derimod er der efter forslaget da ikke noget til hinder for, at resultatet fra træningsløbet kommer på klubbens hjemmeside.

Jeg synes, at man skal holde fast i et princip om, at løb, som klubberne udbyder til alle på en officiel DOF-løbsliste er afgiftsbelagt. Det er vel også forholdsvist nemt at kontrollere.

Løb, som udbydes til klubbens medlemmer eller naboklubberne eller hvem der i øvrigt lige var i området den dag (alle i hele verden kan jo normalt læse klubbernes hjemmesider) bør ikke være afgiftsbelagt uanset deres standard eller medie for annoncering.

Jeg tror, at forslaget blot vil føre til udvidet kreativitet med hensyn til at undgå afgiften, og denne kreativitet vil blandt andet imødegå ønsker om udvidet brug af hjemmesider.

Og kontrollen?. Skal DOF-ansatte bruge tid på at pløje klubbernes hjemmesider igennem for at finde et træninsgsløb, hvor der ikke er blevet betalt? Tiden kan nok bruges mere kreativt og fremadrettet.

Nogle vil måske påpege at kreativiteten med henblik på at udgå afgifter er noget usolidarisk noget - og det er det også - men jeg tror ikke rigtigt på sådanne løftede pegefingre vil ændre adfærden.

Hvis der er problemer med at få budgettet til at hænge sammen, så hæv hellere afgifterne på de åbne løb lidt. Jeg mener ikke, at startafgifterne generelt er særligt høje. Broløbet 300 kr., HCA-Marathon 400 kr. osv., nej det er faktisk normalt meget billigt at starte i orienteringsløb.

Peter Sinding Poulsen2005-12-14 14:20:45 | #6
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Generelt er det svært, at isolere de "rene træningsløb", idet der efterhånden er samme serviceniveau til store træningsløb, som til små c-løb - dvs. fortrykte baner, elektronisk tidtagning og resultater på nettet.

Det er godt for sporten , at niveaeuet for træningsløb kommer op, men det gør det svært at lave ensartede afgiftsregler - hvorfor skal Kr. Himmelfartsløb i Århus f.eks. være behæftet med afgift, mens "supertræningsløb" på Sletten ikke skal være det.

På samme måde antager mtb-o-træningerne karakter af "små c-løb", hvor der er deltagere fra 8-10 forskellige klubber og iøvrigt samme serviceniveau som til et c-løb (mindst).

Derfor forstår jeg godt tanken om at fjerne gråzonerne - da man ellers risikerer, at flere løb defineres som træningsløb selvom de lige så godt kan defineres som terminslisteløb.

Mit forslag: Afgift på alle aktiviteter med betaling (også de lokale "æbelskiveløb"), hvor afgiften fastsættes til en fast procentsats af startafgfiten - f.eks. 10 pct. med tillæg for a- og b- stævner (som kan isoleres p.g.a. kontrolkravnene).

For et træningsløb i nærområdet vil det indebære, at der skal indbetales 2 kr. pr. deltager i afgift - det giver måske lidt større administration, men må kunne håndteres ved hjælp af en eller anden databaseløsning og iøvrigt høj moral hos klubberne.

Mvh Peter Sinding Poulsen, Silkeborg OK

Jan Overgaard2005-12-14 12:20:38 | #5
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Jeg kan kun tilslutte mig det synspunkt at en udviddelse af den gruppe løb der vil blive belagt med afgifter, vil have en negativ effekt på bl.a. rekruttering.
Som jeg umiddelbart tolker udvidelsen af regler, vil det betyde at Pan's vintercup ville kunne belægges med afgift, ifald andre end Pan's egne løbere deltog. Dette ville så vidt jeg kan se uafhængigt af om aktiviteten iøvrigt er gratis. (Vintercup løb annonceres på klubhjemmeside og der er både resultater og billeder bagefter).
Jeg kan vælge at se dette som et forslag hvor konsekvenserne og grænsetilfældene ikke er tænkt igennem. Dette er selvfølgeligt ikke positivt. Mere negativt kan jeg vælge at se dette som et eksempel på at få flere penge i DOF kassen uden i øvrigt at fortælle det. Det virker på mig langt mere sympatisk om man åbent fortæller at man fattes penge - selv efter diverse besparelser på papir, lokaler og KBH lønninger.

Jeg kan kun støtte Erik i hans kritik af forslaget og de konsekvenser dette måtte have.
Selv forslag at træningsløb med en pris over 25 kr skal belægges med afgift må jeg tage afstand fra. Vi må kunne finde en anden finansieringsform. Vi vil jo også gerne have de løbere med ud i skoven, hvor oløb ikke er alt i livet.

Preben Schmidt2005-12-14 08:03:36 | #4
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Vi lytter - Der må gerne komme flere synspunkter og især forslag til bedre løsninger, så løb med samme standard og setup behandles ens over hele landet.

Når den foreløbige høringsfrist er udløbet i morgen den 15. december 2005, samler Mogens Hansen og jeg svarene, og prøver at lave et endeligt forslag, som HB kan tage stilling til eller helt forkaste.

Dette forslag vil naturligvis blive offentliggjort i god tid inden HB-mødet den 1. februar 2006, hvor budget 2006 bliver færdigbehandlet og forslagets skæbne beseglet.

Kell Sønnichsen2005-12-13 09:30:21 | #3
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

2. Er optaget på løbskalenderen på DOF hjemmesiden, eller
4. Er optaget på løbskalenderen i O-service eller

Disse to punkter vil indenfor ikke alt for fjern fremtid være det samme. Løbskalenderen på DOFs hjemmeside og i O-service bliver den samme. Dermed ikke være sagt, at alle løb dermed også bliver "terminslisteløb" i traditionel forstand (punkt 1).

Bjørn Jørgensen2005-12-13 08:00:07 | #2
svar på indlæg fra Erik Bobach 2005-12-12 22:13:05Besvar

Løbsafgifter IGEN!
Nu må vi til at have ro over "løbsafgifterne", det kan ikke være rigtigt, at løbsarrangørerne HVERT år skal bruge tid på dette emne, da det også er de samme der arrangerer og er dem der trækker det store læs ude i klubberne.
Så lad os nu bevarer de løbsafgifter som der er formuleret i administrationsreglerne på nuværende.

Skulle der evt. ændres noget, ja så kunne man tilføje et
"punkt 4: Startafgift over kr.25,- ved åbne træningsløb."

Jeg tror at, såfremt HB's igen/igen nye forslag bliver vedtaget, vil det koste løbere i klubberne på det Vest- og Sydsjællandske, ja også i andre områder i det danske, da det her vil gå ud over vores VinterTræningsLøbs-serie (VTR-løb)der for mange mindre aktive o-løbere ud at løbe, disse deltager måske ikke så meget i åbne løb, jo, måske når det gælder divisions turneringen, men disse personer er altså guld vær for klubberne, da disse er med når der afvikles åbne løb lokalt, og her er de uundværlige.

Derfor må vi værne om disse personer, og også give dem mulighed for at deltage i o-løb, uden at det skal koste dem en hel dag.

Så jeg giver Erik Bobach helt ret, lad os nu bare "nøjes" med punkterne 1-3. Måske med tilføjelse af et punkt 4: max 25,- kr.

med sportslig hilsen
Bjørn Jørgensen
Vestsjællands Skovkarleklub